Podział mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym

03-12-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne

Małżonkowie chcą po rozwodzie dokonać podziału mieszkania wspólnego zakupionego w trakcie trwania małżeństwa. Podział ma nastąpić u notariusza w taki sposób, aby jeden z małżonków otrzymał mieszkanie z obowiązkiem spłaty drugiego. Mieszkanie jest jednak obciążone kredytem hipotecznym. W jaki sposób dokonać wyliczenia wysokości spłaty drugiego małżonka? Kto ponosi koszty związane z podziałem?

Podział mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym dokonany u notariusza już po ustaniu małżeństwa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bowiem małżonkowie unikają wtedy długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Podział takiego mieszkania wchodzącego do majątku wspólnego małżonków może nastąpić oczywiście poprzez przejęcie własności mieszkania przez jednego z nich z obowiązkiem spłaty drugiego. Obliczanie wysokości spłaty należnej drugiemu małżonkowi, należy rozpocząć od odliczenia od wartości mieszkania kwoty kredytu która pozostała do spłaty. Jak bowiem słusznie orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 września 2004 r., II CK 538/03, przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. Stanowisko powyższe potwierdził również Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt I CSK 205/2009), zgodnie z którym, przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie sąd musi, ustalając wartość nieruchomości, uwzględnić ciążący na niej dług zabezpieczony hipotecznie.

Kwota która została po odliczeniu pozostałego do spłaty kredytu, podlega podziałowi po połowie bez względu na to czy została dokonana wyłącznie przez małżonka, czy też przez obojga małżonków, stanowi ona bowiem majątek wspólny małżonków. Zgodnie bowiem z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Połowa tej kwoty stanowi zaś wysokość przypadającej drugiemu małżonkowi spłaty.

Dokonując podziału mieszkania u notariusza należy jednak pamiętać o tym, że podział taki nie ma wpływu na umowę kredytu która została podpisana z bankiem. Umowa kredytu po podziale mieszkania z przeniesieniem własności nieruchomości na żonę, pozostaje nie zmieniona i małżonek który już nie jest właścicielem mieszkania będzie dalej kredytobiorcą odpowiedzialnym za spłatę kredytu. Zgodnie z postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 grudnia 1978 r. (III CRN 194/78), długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, gdyż mimo takiego podziału dług nadal utrzymuje się. Przerzucenie długu na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli. Aby uniknąć zatem sytuacji w której tylko jeden z małżonków jest właścicielem mieszkania natomiast oboje są kredytobiorcami odpowiedzialnymi za kredyt hipoteczny, po dokonaniu notarialnego podziału mieszkania należy dokonać przejęcia długu. W świetle  art. 519 § 1 kc. osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika lub przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. W obu przypadkach musi być jednak wyrażona zgoda przez bank na przejęcie długu.

Kto i w jakiej części pokrywa koszty notarialne powinno być ustalone przez małżonków.  Zgodnie bowiem z art. 89 ustawy z dnia 14 luty 1991 r. prawo o notariacie strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi. Koszty dotyczące przejęcia długu również powinny być ustalone pomiędzy małżonkami. Przepisy nie regulują bowiem kto i w jakiej części powinien pokryć koszty przejęcia długu.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt