Umorzenie lub rozłożenie na raty długu alimentacyjnego

15-02-2016
Kategoria: Prawo Finansowe

Wobec dłużnika alimentacyjnego toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie zaległości powstałych względem funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny osiąga małe dochody i może spłacić zadłużenie jedynie w ratach. Czy istnieje możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości alimentacyjnych?

Dłużnik alimentacyjny może zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z wnioskiem o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty. Wniosek o rozłożenie na raty powinien być uzasadniony trudną sytuacja majątkową dłużnika alimentacyjnego. Podstawą złożenia wniosku o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty jest art. 30 ust. 2. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym ze względu na trudna sytuację dochodową i rodzinną, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty. Pozytywne uwzględnienie wniosku o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego zależy wyłącznie od indywidualnej oceny organu uprawnionego do wydania decyzji, jednak trudna sytuacja rodzinna i dochodowa dłużnika alimentacyjnego daje szansę na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oprócz wniosku o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty można również wnioskować o jego umorzenie w całości lub w części. Jednak w pierwszej kolejności należy rozpocząć próbę ratalnej spłaty zadłużenia. Zgodnie bowiem z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gliwicach z dnia 19 lutego 2015 r. (IV SA/Gl 649/14), analiza treści przepisu art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w zakresie zawartego w nim zwrotu, że organ "może umorzyć" przesądza, że decyzja organu w tym zakresie ma charakter uznaniowy, co oznacza także, że organ ma możliwość wyboru jednego spośród kilku wariantów rozstrzygnięć. Z przepisu tego można wywnioskować, że ustawodawca przewidział trzy rozwiązania dla dłużnika alimentacyjnego, które winny przyczyniać się do poprawy jego sytuacji. Dłużnik ten może więc, wystąpić o odroczenie spłaty występującego zadłużenia, o rozłożenie na raty, a w ostateczności o umorzenie występującego zadłużenia. Zamieszczenie w przywołanym przepisie wymienionych możliwości poprawy sytuacji dłużnika alimentacyjnego równoznaczne jest z tym, że stosowane one winny być w określony sposób, a mianowicie począwszy od środka wywołującego najmniejszy skutek aż po środek wywołujący skutek największy. Z tego też powodu dłużnik alimentacyjny ma do wykorzystania w pierwszej kolejności przysługującą mu możliwość odroczenia terminu spłaty występującego zadłużenia lub rozłożyć tę spłatę na raty, a dopiero w ostateczności uzasadnione jest wystąpienie o umorzenie występującej należności.

Należy pamiętać, aby we wniosku o rozłożenie lub umorzenie długu alimentacyjnego wskazać, że trudna sytuacja dochodowa i rodzinna powstała na skutek niezawinionych okoliczności, na które dłużnik alimentacyjny nie miał wpływu. Jak bowiem słusznie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny siedzibą w Kielcach w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r. (II SA/Ke 191/14), umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma charakter wyjątkowy i zachodzi jedynie wówczas, gdy na skutek obiektywnych okoliczności sytuacja dochodowa i rodzinna uniemożliwia zobowiązanemu wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Ustalenie, czy istnieją przesłanki umorzenia w całości lub w części należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami powinno być dokonywane na podstawie danych odzwierciedlających bieżącą sytuację dłużnika, tj. stan istniejący bezpośrednio przed wydaniem decyzji w przedmiocie umorzenia należności. Nie jest dopuszczalne dokonywanie oceny we wskazanym zakresie w oparciu o przypuszczalne zmiany sytuacji materialnej i zdrowotnej dłużnika.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt