Zamiana grzywny na karę pozbawienia wolności

28-01-2016
Kategoria: Prawo Karne

Uchylanie się od zapłaty zasądzonej prawomocnym wyrokiem kary grzywny może w konsekwencji skutkować zamianą grzywny na karę pozbawienia wolności. Sąd ma bowiem prawo zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna. Zamiana grzywny na karę pozbawienia wolności jest możliwa dopiero wtedy, gdy skazany nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej, bądź tez zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczna jest niemożliwe lub niecelowe. Brak możliwości ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji nie być jednak tylko hipotetyczna lecz powinna rzeczywiście występować i być dodatkowo potwierdzona przez komornika w stosownym protokole. Zgodnie bowiem z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2001 r. (II AKz 1478/00), niemożność ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji musi być faktyczna, a nie tylko hipotetyczna. Jej istnienie musi być wynikiem bezskutecznych czynności egzekucyjnych, potwierdzanych przez komornika w stosownym protokole, sporządzonym zgodnie z wymogami określonymi w art. 809 k.p.c. Dopóki istnieje realna szansa uiszczenia lub wyegzekwowania grzywny (także w formie odroczenia jej ściągnięcia lub rozłożenia na raty), dopóty sąd nie powinien orzekać wykonania kary zastępczej.

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara zastępcza nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Należy również pamiętać, że skazany może zwolnić się od obowiązku wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, poprzez wpłatę kwoty pieniężnej która pozostała do uiszczenia tytułem grzywny. Natomiast w przypadku, gdy grzywna została uiszczona w części, prezes sądu lub upoważniony sędzia zarządza zmniejszenie kary zastępczej w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej do wysokości grzywny. W przypadku uiszczenia pozostałej do wpłaty kary grzywny sąd umarza postępowanie wykonawcze. Jak bowiem słusznie ustalił Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2009 r. (II AKzw 15/09), sąd umarza postępowanie wykonawcze w przypadku zaistnienia okoliczności wyłączającej to postępowanie. Skoro przesłanką orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest nieuiszczenie przez skazanego grzywny, to brak tej przesłanki stanowi okoliczność wyłączającą postępowanie w przedmiocie zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt