Zasady stosowania kary nagany z wpisem do akt pracownika

08-01-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę nagany jeśli ten nie przestrzega ustalonego w zakładzie pracy porządku, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub panujących tam zasad potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Wymierzając pracownikowi karę nagany, pracodawca powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj naruszonych obowiązków pracowniczych, stosunek pracownika do pracy oraz jego stopień winy. Kara nagany nie może być zastosowana w każdym czasie, pracodawca na jej zastosowanie ma bowiem 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Przed zastosowaniem kary pracodawca ma ponadto obowiązek wcześniejszego wysłuchania pracownika. Natomiast jeżeli na skutek nieobecności pracownika w pracy nie może on być wysłuchany, dwutygodniowy czas na ukaranie pracownika ulega zawieszeniu do dnia powrotu pracownika do pracy. Jeśli po wysłuchaniu pracownika pracodawca dojdzie do wniosku, że zastosowanie kary nagany jest zasadne, powinien poinformować go o tym na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Pracownik który nie zgadza się z nałożoną na niego karą, ma prawo złożyć sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Sprzeciw składa się do pracodawcy, który po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Natomiast w przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik może w ciągu 14 dni wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Po upływie roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, natomiast odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Pracodawca może jednak z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Ukaranie pracownika karą nagany nie wyłącza możliwości rozwiązania umowy o pracę z tej samej przyczyny. Jeżeli bowiem naruszenie jakiego dopuścił się pracownik jest na tyle poważne, że pracodawca nie chce dalej kontynuować współpracy z danym pracownikiem, może on na podstawie tego samego zdarzenia wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jak bowiem ustalił Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 lutego 2015 r. (I PK 171/14), nie ma przeszkody do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona na pracownika kara porządkowa, gdy waga tego przewinienia jest na tyle znacząca, że okoliczności i konsekwencje (nawet ewentualne) jego popełnienia uzasadniają przekonanie pracodawcy o niemożności dalszego zatrudniania pracownika. Rozwiązanie stosunku pracy nie stanowi bowiem sankcji porządkowej w rozumieniu kodeksu pracy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.