Przedawnienie opłat abonamentowych za telefon

11-04-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte po 10 latach od dnia zaopatrzenia nakazu zapłaty w klauzulę wykonalności. Czy ta sprawa uległa przedawnieniu. Jakie kroki należy podjąć, aby zgłosić zarzut przedawnienia roszczenia?

Kwestię przedawnienia roszczeń regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Wynika z tego, iż roszczenia z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawniają się z upływem 3 lat od momentu, kiedy świadczenie stało się wymagalne. Obowiązujące przepisy nie definiują wymagalności. W doktrynie przyjmuje się, że jest to stan, w którym wierzyciel uzyskuje możność żądania zaspokojenia, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem spełnienia świadczenia. Praktycznie rzecz biorąc, wymagalność ustala się na podstawie tego, kiedy świadczenie miało być spełnione. Obliczając termin przedawnienia rachunku telefonicznego należałoby odliczyć 3 lata od chwili, kiedy powinien być opłacony.

W omawianym przypadku roszczenie jest dodatkowo potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Zgodnie z art. 125§1 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nakazem zapłaty wydanym przez sąd, który wydłuża termin przedawnienia roszczenia do lat 10.

Należy przy tym mieć jednak na uwadze, że terminy przedawnienia mogą zostać przerwane. Art. 123 kc zawiera katalog przypadków, które powodują przerwanie biegu przedawnienia. W momencie ich zaistnienia przedawnienie biegnie na nowo. I tak przerywa go:
1)    każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2)   uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3)   wszczęcie mediacji.
Ze strony wierzyciela może to być wytoczenie powództwa, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności czy skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Dłużnik swoim działaniem także może przyczynić się do przerwania biegu przedawnienia poprzez uznanie roszczenia, a więc przyznanie, iż jest świadomy istnienia długu. Może to być ugoda, prośba o umorzenie należności czy propozycja rozłożenia na raty.

Konieczne jest zatem przeanalizowanie czasu jaki upłynął od ostatniego zdarzenia prawnego przerywającego bieg przedawnienia.

Dłużnikowi i osobie trzeciej w przypadku wszczęcia egzekucji przysługują dwa rodzaje obrony wynikające z przepisów kodeksu postepowania cywilnego- formalna i merytoryczna. Obrona formalna polega na możliwości zaskarżenia postanowień i działań, które naruszają przepisy proceduralne. m.in. zażalenie na postanowienie sądu o nadanie klauzuli wykonalności(art. 795§2 kpc), skarga na czynności komornika(art. 767§1kpc), a merytoryczna daje uprawnienie do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego w sytuacji, gdy dłużnik lub osoba trzecia w razie naruszenia ich praw podmiotowych wynikających z prawa materialnego nie mają prawnej możliwości domagania się ochrony tych praw od organu egzekucyjnego, gdyż ten nie może badać zasadności ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Szczegółowo tę problematykę reguluje kodeks postępowania cywilnego w art. 840-843.

Wierzyciel mając wyrok może postarać się o nadanie klauzuli wykonalności przez sąd i wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Wówczas dłużnik powinien wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym powołując się na przedawnienie roszczenia. Jeśli doszło do przedawnienia, to dłużnik może odmówić spełnienia roszczenia.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt