Opuszczenie lokalu mieszkalnego na czas remontu

19-04-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Właściciel kamienicy wykonuje remont lokali mieszkalnych. W związku z czym wystąpił do lokatorów o opuszczenie zajmowanych mieszkań. Większość lokatorów opuściła zajmowane lokale natomiast część lokatorów odmówiło wyprowadzki. Jak skutecznie zobowiązać lokatorów do opuszczenia zajmowanych mieszkań w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu?

Na straży praw lokatorów stoi ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, którą należy mieć na uwadze przystępując do próby skłonienia ich do wyprowadzki. Działania podejmowane przez Pana mają charakter ugodowy i większość lokatorów na to przystała, jednak w opisywanym przypadku zawarcie porozumienia może okazać się niemożliwe. Konieczne jest wzięcie pod uwagę obowiązków, jakie nakłada na Pana wyżej wymieniona ustawa.

W przypadku konieczności przeprowadzenia remontu lokator ma obowiązek opróżnić lokal i przenieść się do innego. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.Koszty przeniesienia lokatora (i jego mienia) do lokalu zamiennego, ponosi właściciel lokalu. Przez koszty, o których mowa w powyższym przepisie, rozumieć należy koszt transportu ruchomości oraz koszt przeniesienia urządzeń zainstalowanych przez lokatora w dotychczas zajmowanym lokalu (np. koszt przeniesienia i zainstalowania telefonu).

Kwestie czynszu, a w szczególności procedury jego podwyższania również są uregulowane przez ww. ustawę.
Art. 8a. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.
2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.
3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.
Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.Właściciel nie może zatem w sposób dowolny podwyższać czynszu w wynajmowanych lokalach. Należy dokładnie zapoznać się z treścią art. 8a i 9 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Właściciel może żądać opuszczenia lokalu przez takiego lokatora, z którym nie łączy go już umowa najmu. W przypadku umów na czas określony będzie to miało miejsce po upływie czasu, na który została ona zawarta. Natomiast przy umowie na czas nieokreślony, właściciel będzie mógł żądać opróżnienia lokalu po jej wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić tylko w ściśle określonych w ustawie przypadkach.

Art. 11. 1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokatorużywa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów.
Jeżeli po skutecznym rozwiązaniu umowy najmu lokator nie opuści dobrowolnie lokalu, właściciel jest uprawniony do wystąpienia do sądu z powództwem o opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu. Często zdarza się, że mimo wyroku eksmisyjnego byli najemcy nadal nie chcą się wyprowadzić, wówczas właściciel nieruchomości posiadający prawomocny wyrok z nadaną klauzulą wykonalności może zwrócić się o pomoc do komornika sądowego.  W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.Wysokość odszkodowania odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów).

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.