Odpowiedzialność za wadliwe wykonanie dzieła

21-04-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

Zamówiłam wykonanie projektu schodów zewnętrznych ewakuacyjnych z kondygnacji pietra. Następnie zleciłam innej firmie wykonanie tych schodów. Projektant popełnił błąd przy sporządzaniu projektu, a następnie bez konsultacji ze mną zlecił wykonawcy inny niż ustalony sposób wykonania schodów. Kto ponosi odpowiedzialność za błędne wykonanie prac oraz koszty z tym związane.

W powyższym przypadku prawdopodobnie została zawarta umowa o dzieło pomiędzy Panią a wykonawcą schodów, która dokonała wyceny, wykonania i montażu konstrukcji oraz umowa o prace projektowe z projektantem, który sporządził projekt schodów.

Projektant odpowiada z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, jeżeli wady te zmniejszają jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. Rękojmia za wady dotyczy przede wszystkim rozwiązań projektu koncepcyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, projektów specjalistycznych (branżowych) mających wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikających z okoliczności lub przeznaczenia. Projektant odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wady mogą polegać także na błędach obliczeniowych, lukach w opracowaniach, na niezgodności z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi, na nieekonomicznym opracowaniu projektu, zrealizowaniu inwestycji na podstawie wadliwie wykonanego projektu, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację, może domagać się bezpłatnego usunięcia wad w oznaczonym terminie, obniżenia wynagrodzenia i odstąpienia od umowy, gdy wada uniemożliwia realizację budowli na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Do umowy o prace projektowe stosuje się przepisy dotyczące umowy o dzieło.

Przepisy dotyczące umowy o dzieło zawiera kodeks cywilny w art. 627 i n. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, a wynagrodzenie należy się przyjmującemu zamówienie za wykonanie oznaczonego w umowie dzieła.

Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

W przypadku sporządzenia zestawienia prac planowanych (stanowiących podstawę obliczania wynagrodzenia kosztorysowego) przez przyjmującego zamówienie, przysługiwanie mu prawa do żądania podwyższenia wynagrodzenia jest uzależnione od zachowania przez niego należytej staranności w zakresie przewidywania konieczności prac dodatkowych. Zasada ta ma, zgodnie z zamiarem ustawodawcy, przeciwdziałać praktyce przedstawiania przez przyjmujących zamówienie zaniżonych kosztorysów (ofertowych), w celu zwiększania wynagrodzenia w trakcie wykonywania dzieła. Uprawnienia powyższe nie przysługują przyjmującemu zamówienie, w wypadku gdy wykonywał prace dodatkowe bez zgody zamawiającego.
Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania dzieła zamawiający widzi, że jest ono wykonywane w sposób nieprawidłowy, może on zgłosić zastrzeżenia do sposobu wykonywania dzieła. Jednak samo stwierdzenie nieprawidłowości na tym etapie nie jest wystarczającą przesłanką do odstąpienia od umowy i odmowy zapłaty za dzieło. Zgodnie z art. 636 kodeksu cywilnego w takiej sytuacji zamawiający może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Wezwanie do zmiany sposobu wykonania dzieła najlepiej przekazać wykonawcy na piśmie.

Dopiero o bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt wykonawcy.
Natomiast jeżeli doszło już do zapłaty wynagrodzenia, a zamawiający stwierdził wady po zakończeniu prac, może zażądać naprawienia dzieła wyznaczając wykonawcy termin z zagrożeniem, że po jego upływie nie przyjmie naprawy. Gdy wady nie nadają się do naprawy, gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie albo w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do naprawy, zamawiający może odstąpić od umowy – jednak tylko wówczas, gdy wady są istotne. Wada jest istotna wtedy, gdy uniemożliwia użytkowanie w sposób właściwy przedmiotu zamówienia. Gdy wady nie są istotne, a w powyższym przypadku nie są- chodzi jedynie o walory estetyczne, wówczas może Pani żądać obniżenia wynagrodzenia. Należy mieć też na uwadze treść art. 646 kc, zgodnie z którym roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła. Przewidziany w art. 646 k.c. termin przedawnienia nie dotyczy roszczeń wynikających z tytułu odpowiedzialności przyjmującego zamówienie za wady dzieła. W odniesieniu do wskazanych roszczeń należy stosować terminy przedawnienia określone w przepisach o rękojmi przy sprzedaży (art.556-576 kc ) a w szczególności:

Art. 563. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada  wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

W omawianym przypadku może Pani wystąpić do firmy wykonującej dzieło o obniżenie wynagrodzenia, wysyłając wcześniej zawiadomienia o wadach, które wystąpiły. Jeżeli zawierała Pani oddzielną umowę z projektantem może Pani żądać od niego obniżenia wynagrodzenia za sporządzony projekt. Nie musi też Pani płacić za coś, na co nie wyraziła Pani zgody, jednak w tym przypadku, jak wynika z opisu, firma montażowa przedstawiła kosztorys prac dodatkowych, i mogła uznać, że zgoda została wyrażona.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt