Rozwiązanie umowy o pracę w czasie zwolnienia chorobowego

04-05-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przeszła na zwolnienie chorobowe. Na zwolnieniu tym przebywa nieprzerwanie od 2014 r. Jakie są możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w przypadku długotrwałej absencji spowodowanej chorobą? Czy w przypadku powrotu do pracy tej pracownicy , będziemy mogli wypowiedzieć jej umowę z przyczyn długotrwałej absencji chorobowej?

Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli pracownica złożyła już wniosek o urlop wychowawczy, a zgodnie z art. 186 §7 powinna go złożyć na 21 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu, to pracodawca jest obowiązany go uwzględnić. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie umowy o pracę jest w tym przypadku dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz ten zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Natomiast długotrwała absencja w pracy z powodu choroby może być powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Kwestie te reguluje art. 53 kodeksu pracy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  3. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Co ważne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku oraz po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Jest zatem możliwe zwolnienie pracownika po wykorzystaniu wyżej wymienionych okresów przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Inną możliwością rozwiązania stosunku pracy jest zwykły tryb wypowiedzenia, jaki przysługuje pracodawcy, który jako jego przyczynę może podać częstą lub długotrwałą usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych dezorganizującą pracę. Jeżeli zatem pracownica po zakończeniu zwolnienia lekarskiego złoży wniosek o urlop wypoczynkowy i powróci do pracy, będzie można zastosować powyższy tryb, ponieważ pracodawca nie jest związany wnioskiem urlopowym, tzn. może go udzielić zgodnie z planem urlopów (art. 163 kp), a jeżeli takiego nie ma po ustaleniu terminu z pracownikiem biorąc pod uwagę jego wniosek i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika na określony termin wykorzystania urlopu. Urlop może być także wykorzystany w okresie wypowiedzenia.

Przy wypowiadaniu umowy w zwykłym trybie należy mieć na uwadze szczególne wymagania jakie nakłada kodeks pracy na pracodawcę, tj. obowiązek uzasadnienia i podania przyczyny, obowiązek zawiadomienia organizacji związkowej i uzyskania jej zgody, prawidłowość doręczenia, obowiązek pouczenia, itd. Należy zwrócić uwagę na treść art. 30-43 kodeksu pracy.

Możliwe jest też oczywiście rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Podsumowując skoro pracownica przebywa na zwolnieniach lekarskich i jest to uzasadnione to nie można jej na tej podstawie w tym wypadku zwolnić, chyba że upłynie łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - wtedy można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Pomimo braku upływu tych terminów można rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia jedynie w związku z upadłością lub likwidacją zakładu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może jednak nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Niemniej zakaz rozwiązania umowy nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy zgłasza się tylko w celu przerwania okresu uprawniającego do rozwiązania umowy (zob. wyrok SN z 16.12.1999 r., i PKN 415/99, OSNAPiUS Nr 10/2001, poz. 342).

Długotrwała nieobecność w pracy spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, nawet gdy są usprawiedliwione, może być jednak podstawą do rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia ( wyrok SN z 21.10.1999 r., i PKN 323/99, OSNP Nr 5/2001, poz. 1571), wyrok SN z 23.1.1998 r., i PKN 491/97, OSNP Nr 1/1999, poz. 10, oraz wyrok SN z 4.12.1997 r., i PKN 422/97, OSNP Nr 20/1998, poz. 600). Złożenie takiego wypowiedzenia może nastąpić jednak dopiero po powrocie pracownika do pracy. SN uznał, że częste lub długotrwałe nieobecności pracownika spowodowane chorobą są zawsze poważnym utrudnieniem funkcjonowania pracodawcy i nie pozwalają mu na osiągnięcie celu zamierzonego w umowie o pracę (zob. wyrok SN z 29.9.1998 r., i PKN 335/98, OSNP Nr 20/1999, poz. 6482), oraz uchwałę SN z 27.6.1985 r., MP Nr 24/1985, poz. 192).

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt