Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych

23-05-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracodawca obniżył mi wynagrodzenie bez mojej zgody i nowej umowy  Powodem obniżki jest zła sytuacja firmy. Jak rozwiązać umowę z pracodawcą aby nie stracić zasiłku dla bezrobotnych.

Problematykę zasiłków dla bezrobotnych i zasad ich przyznawania reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa uzależnia przyznanie zasiłku, a w szczególności czas jego przyznania od przyczyn i sposobu rozwiązania stosunku pracy oraz od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Zgodnie z art. 75 wymienionej wyżej ustawy prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje osobie, która:

  1. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11kodeksu pracy, tj. pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę.
  2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia;

Prawo do zasiłku jest przyznawane od dnia rejestracji w urzędzie pracy, gdy:

  1. umowa wygaśnie,
  2. zostanie rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta,
  3. zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę,
  4. zostanie rozwiązana przez pracownika w trybie art. 55 §11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli w sytuacji gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W sytuacji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa zostanie rozwiązana na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.

O tym, z jakiego powodu doszło do rozwiązania stosunku pracy decyduje informacja wpisana w świadectwie pracy, zatem pracownik powinien zwracać na to szczególną uwagę.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż pracodawca zmieniając wysokość wynagrodzenia powinien wypowiedzieć warunki płacy i pracy i uzyskać na to zgodę pracownika, jeżeli stosunek pracy miał trwać dalej. W szczególności dotyczy to zmiany wynagrodzenia pracownika na jego niekorzyść.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, inaczej zwane wypowiedzeniem zmieniającym, zostało uregulowane w art. 42 § 1–3 k.p. Zgodnie z art. 42§2 k.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Dodatkowo wypowiedzenie zmieniające musi być uzasadnione i zawierać pouczenie o skutkach nie wyrażenia zgody na nowe warunki zatrudnienia.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Przepis art. 42§ 3k.p. wprowadza domniemanie przyjęcia proponowanych warunków. Aby je obalić, pracownik musi złożyć do połowy okresu wypowiedzenia oświadczenie o odmowie ich przyjęcia (lub do końca tego okresu, gdy pracodawca nie pouczył go o sposobie odmowy).

W przypadku braku propozycji nowych warunków pracy i płacy przyjmuje się, że wypowiedzenia zmieniającego nie dokonano, co oznacza, że pracownik świadczy pracę na dotychczasowych warunkach. Podobnie gdy wypowiedzenie zmieniające zostało złożone na piśmie a propozycja nowych warunków pracy lub płacy została przedstawiona pracownikowi bez zachowania tej formy, np. ustnie – wtedy wypowiedzenie nie dochodzi do skutku a pracownik jest nadal zatrudniony na takich samych warunkach.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (art. 42 § 1k.p.), a więc będą miały zastosowanie okresy wypowiedzenia przysługujące w przypadku „normalnego” wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego, pracownik może wyrazić zgodę i przyjąć nowe warunki albo odmówić zgody na zmianę w sposób wyraźny, składając przykładowo pisemne oświadczenie. Jeżeli pracownik nie zgodzi się na nowe warunki pracy i płacy wówczas stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Kontekście zasiłku dla bezrobotnych będzie to miało znaczenie, ponieważ wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę uprawnia do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych od momentu rejestracji.

Natomiast w przypadku, gdy pracodawca obniżył wynagrodzenie nie dochowując jednocześnie opisanych powyżej procedur, przysługuje pracownikowi kilka możliwości działania.

  1. Może poinformować Państwową Inspekcję Pracy
  2. Może domagać się zapłaty wynagrodzenia przed sądem wraz za odsetkami
  3. W przypadku powstania szkody, może domagać się odszkodowania na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym
  4. Może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 kodeksu pracy

W opisywanym przypadku najbardziej istotna jest ostatnia możliwość, tj. rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków w stosunku do pracowników będzie w tym przypadku wypłacanie przez pracodawcę obniżonego bezpodstawnie (tj. bez zachowania wymaganych przez kodeks pracy procedur opisywanych powyżej) wynagrodzenia, którego wysokość jest niezgodna z wynagrodzeniem określonym w umowie o pracę.

Podsumowując, sposób zakończenia stosunku pracy wpływa na czas przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Trzeba więc przeanalizować dokładnie sytuację w jakiej znajduje się pracownik żeby wiedzieć, który ze sposobów okaże się najkorzystniejszy. Nie należy zapominać o obowiązkach ciążących na pracodawcy w przypadku obniżania wynagrodzenia. Jeżeli dopuścił się ich naruszenia, przysługują pracownikowi uprawnienia wskazane powyżej, z których powinien skorzystać. Dotyczy to zwłaszcza możliwości ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracowników, które może skutkować możliwością rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, a ta z kolei stanowi przyczynę uzasadniającą przyznanie zasiłku dla bezrobotnych od dnia rejestracji.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt