Zwolnienie z pracy w trakcie trwania renty

24-05-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Aktualnie przebywam na rencie inwalidzkiej zaś zakład pracy żąda abym zwolniła się z pracy. Czy jest jakiś przepis zabraniający zwolnienia mnie z pracy w trakcie trwania renty inwalidzkiej, chciałam bowiem wziąć urlop bezpłatny na okres renty.

Renta inwalidzka to inaczej renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana przez organ ze względu na niezdolność ubezpieczonego do pracy. To właśnie od stopnia niezdolności do pracy zależy, jakiego rodzaju rentę otrzyma rencista. Wyróżnia się rentę stałą i okresową. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z rentą okresową.

Zgodnie z art. 174 kodeksu pracy urlop bezpłatny może być udzielony przez pracodawcę na wniosek pracownika. Urlop bezpłatny jest okresem usprawiedliwionej nieobecności, w którym pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy oraz zachowywania wszelkich innych form dyspozycyjności wobec pracodawcy (np. pełnienia dyżuru), a pracodawca z obowiązku wypłaty wynagrodzenia i realizacji innych świadczeń, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych wynikających ze stosunku pracy. Należy dodać, że pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi takiego urlopu.

Zgodnie z art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wynika z tego przepisu, iż pracodawca może rozwiązać stosunek pracy nawet w trakcie trwającego urlopu bezpłatnego jeżeli upłynie okres, po którym pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Stanowi o tym art. 53 §1 kp. Jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową

 

Sam fakt przyznania pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy nie może stanowić podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę - tym bardziej, że ZUS orzekł o częściowej niezdolności do pracy. Żaden przepis nie zakazuje zatrudniania osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, a tym bardziej nie nakazuje rozwiązywania z nimi umów o pracę.Zakład pracy nie może zatem żądać od Pani zwolnienia się z pracy, czyli złożenia wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron ( trudno mówić o porozumieniu, gdy jedna strona żąda). Może jednak sam to uczynić w przypadku opisywanym powyżej, po upływie wspomnianych okresów.

Należy dodać, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy na skutek uzyskania prawa do emerytury lub renty przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do uzyskania emerytury lub renty, odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Zakazy wypowiadania umowy o pracę przez pracodawcę uregulowane są w kodeksie pracy, regulującym problematykę tzw. powszechnej i szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem. Wynikają stamtąd zakazy wypowiadania umowy o pracę osobom przebywającym na urlopach, w wieku przedemerytalnym czy pracownicom w ciąży. Nie ma jednak przeciwwskazań do rozwiązania umowy o pracę z powodu długiej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy w trybie art. 53 k.p..

Można także wspomnieć o obowiązku poddania się badaniom lekarskim po powrocie do pracy po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 229 k.p.). Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999r. (I PKN 469/99) przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt