Przyjęcie zadłużonego spadku z dobrodziejstwem inwentarza

23-06-2016
Kategoria: Prawo Spadkowe

Dwie córki dziedziczą po matce zadłużony spadek. Spadek ten nie zostaje odrzucony. Nie ma w spadku nieruchomości i wartościowych przedmiotów, ale nie posiadamy spisu inwentarza majątku spadkowego. Jakie pisma procesowe w sądzie złożyć wspólnie a jakie oddzielnie.

Przy założeniu, że jedynymi spadkobiercami są: Pani i siostra w takim przypadku, jedna z Was powinna złożyć w wydziale cywilnym sądu rejonowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania matki (spadkodawcy) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, który powinien zawierać:

  1. określenie wnioskodawcy (jedna z sióstr) – dane wraz z adresem
  2. wszystkich uczestników postępowania (druga siostra) – dane wraz z adresem
  3. wniesienie o stwierdzenie, że spadek po zmarłej matce w 1/2 całości spadku nabywają odpowiednio jedna i druga siostra
  4. uzasadnienie wraz z dowodami w postaci: skróconego aktu zgonu spadkodawcy, skrócone akty urodzenia spadkobierczyń (jeśli są mężatkami - skrócony odpis aktu małżeństwa)
  5. dowód uiszczenia opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w wysokości 50 zł – po jednym spadkodawcy – jedna opłata

Zgodnie z art. 49. 1. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. stwierdzenie nabycia spadku;
  2. zabezpieczenie spadku;
  3. sporządzenie spisu inwentarza;
  4. 4. odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

Sąd przeprowadzi rozprawę, na której spadkobiercy złożą oświadczenie, że nie są im znani inni spadkobiercy, a także że spadkobierca nie pozostawił żadnych testamentów.

Według art. 1015 kodeksu cywilnego spadkobiercy mają 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania do spadku na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jeszcze do niedawna brak złożenia takiego oświadczenia skutkował przyjęciem spadku wprost (czyli wraz ze wszystkimi długami spadkowymi spadkodawcy). W obecnym stanie prawnym nie złożenie takiego oświadczenia skutkuje dziedziczeniem z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi spadkowe ponosimy wyłącznie do wartości spadku. Panie są już objęte tego rodzaju ochroną.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.

Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

Dziedziczenie według nowych zasad nakłada zatem na spadkobierców dodatkowy obowiązek w postaci sporządzenia spisu majątku spadkodawcy -  zestawienia aktywów i pasywów. Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza dodatkowy, prywatny wykaz inwentarza. Do jego sporządzenia uprawniony jest spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu.

Wykaz inwentarza składa się do sądu lub do notariusza, gdzie zostanie zaprotokołowany. W celu uproszczenia przygotowania wykazu, został przygotowany formularz, który należy zastosować do spisania majątku. Sankcją za celowe błędne wypełnienie druku jest brak możliwości powołania się na ograniczenie odpowiedzialności za długi.

Po otrzymaniu wykazu sąd zarządzi ogłoszenie o założeniu wykazu, co umożliwi wierzycielowi zapoznanie się z wykazem. Wierzyciel może również kwestionować złożony wykaz, jest on uprawniony do złożenia wniosku do sądu o wydanie postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza.

W Pani przypadku, kiedy spadkobierców jest kilku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie uprawnia jeszcze do swobodnego rozporządzenia udziałem w majątku spadkowym, gdyż rzeczy nabyte w postępowaniu spadkowym stanowią współwłasność w częściach ułamkowych. Oczywiście w takim wypadku ma się pewną dowolność jeśli chodzi o termin przeprowadzenia działu spadku ze względu na brak przedawniania się roszczeń o dział spadku.

W przypadku działu spadku spadkobiercy mają następujące możliwości:

1. Jeśli miedzy spadkobiercami nie występuje spór, to dział można przeprowadzić w formie umowy działu spadku. Koszt notarialnego działu spadku jest droższy niż w przypadku postępowania sądowego, ale jest szybszy, a formalnościami zajmie się notariusz.

2. Wniosek o dział spadku można złożyć także w sądzie i może go złożyć każdy ze spadkobierców. Przy zgodny podziale sąd jest związany podanym przez spadkobierców wnioskiem. W przypadku braku zgody sąd dokona takiego podziału sam. Opłaty od wniosku wynoszą odpowiednio - 500 zł (300 zł jeśli zawiera projekt działu spadku, a więc między spadkobiercami jest zgoda, co do podziału)

Warto pamiętać, że jeśli w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia złożymy odpowiedni formularz w Urzędzie Skarbowym, to spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadków i darowizn.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt