Kto może być ustanowiony opiekunem prawnym małoletniego?

07-10-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Opiekunami ustawowymi małoletniego są z mocy prawa osoby posiadające względem niego władzę rodzicielską. Osobami tymi co wydaję się oczywiste są rodzice. W przypadku, gdy oboje rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub z innych przyczyn nie mogą sprawować władzy rodzicielskiej, sąd ustanawia dla małoletniego opiekuna. Opiekun ma zbliżone prawa i obowiązki względem dziecka do praw rodziców posiadających władzę rodzicielską. Może decydować w istotnych sprawach dotyczących małoletniego oraz zarządzać majątkiem dziecka. Jednak we wszystkich ważniejszych sprawach które dotyczą osoby lub majątku małoletniego opiekun musi uzyskać zgodę sądu. Wcześniejsze uzyskanie zgody sądu przez opiekuna jest uzasadnione przede wszystkim dobrem dziecka. Możliwość dowolnego zarządzania majątkiem dziecka mogłoby doprowadzić do jego sprzeniewierzenia. Dlatego sąd ma obowiązek weryfikowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Ustalając osobę mogącą pełnić funkcję opiekuna prawnego małoletniego sąd musi mieć na względzie przede wszystkim zdanie rodziców dziecka. Dlatego też w pierwszej kolejności brane są pod uwagę osoby wskazane przez ojca lub matkę, chyba że byli oni pozbawieni władzy rodzicielskiej. W sytuacji gdy rodzice dziecka nie mogli wskazać prawnego opiekuna lub wskazana osoba nie spełnia warunków do sprawowania prawnej opieki nad małoletnim, sąd ustanawia opiekuna spośród krewnych lub innych osób bliskich dla małoletniego. Dopiero w przypadku gdy nie możliwości ustanowienia opiekuna spośród wyżej wskazanych osób, sąd opiekuńczy ma obowiązek zwrócić się o wskazanie osoby mogącej sprawować tę funkcję do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi. Natomiast jeśli małoletni aktualnie przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd ma możliwość zwrócenia się do tej placówki lub do tego zakładu lub schroniska.

Sąd ustanawiając opiekuna prawnego dla dziecka ustala czy osoba która ma pełnić tę funkcję spełnia określone ustawą warunki. Opiekunem prawnym małoletniego nie może być na przykład osoba która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub została pozbawiona prawa publicznych. Sąd nie może ustalić opiekuna również w osobie która została pozbawiona władzy rodzicielskiej lub skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Oprócz wyżej wskazanych przypadków opiekunem prawnym nie może być również osoba która według oceny sądu nie wywiązałaby się w sposób prawidłowy ze swoich obowiązków.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.