Odpowiedzialność odszkodowawcza dewelopera

01-02-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Rok temu zakupiłam mieszkanie z garażem który dzielę wraz z sąsiadem. Problem polega na tym że sąsiad notorycznie utrudnia mi parkowanie na moim miejscu, stawiając swój samochód na środku garażu. Przed zakupem mieszkania deweloper obiecał namalować linię jednak tego nie uczynił. Wystąpiłam do zarządcy wspólnoty o namalowanie linii według schematu jaki otrzymałam przy podpisywaniu aktu notarialnego , zostało to jednak zignorowane. W jaki sposób mam egzekwować swoje prawa?

Osobą do której powinna Pani kierować swoje roszczenia jest wyłącznie deweloper, który ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonania swojego zobowiązania. Bo to przecież deweloper zobowiązał się przed zakupem namalować linię zgodnie z planem garażu. Nie wykonując swojego zobowiązania deweloper naraża Państwa na szkodę polegającą na konieczności garażowania poza przeznaczonym do tego miejscem. Możecie Państwo zatem żądać odszkodowania z tytułu tzw. odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej. Zgodnie z dyspozycją art. 636 kodeksu cywilnego szkoda powinna być naprawiona poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej lub poprzez przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Natomiast wybór sposobu naprawienia szkody należy wyłącznie do poszkodowanego. Dopiero w sytuacji, gdy przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie jest możliwe lub jest związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, poszkodowany jest uprawniony wyłącznie do świadczenia w pieniądzu.

Zatem zgodnie z powyższą zasadą powinniście Państwo zażądać na piśmie od dewelopera wywiązania się ze swojego zobowiązania pod groźbą wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi.

W obrocie gospodarczym obowiązuje zasada, że umów należy dotrzymywać. Dotyczy to wszystkich umów z podmiotami gospodarzącymi jak i osobami prywatnymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Powyższa zasada mówi, że zawarcie umowy cywilnoprawnej sprawia, że umowa staje się wiążąca, natomiast strony tej umowy zobowiązane są do wypełnienia wszelkich płynących z niej obowiązków. W praktyce jednak bywa często, że strony nie wypełniają swoich zobowiązań umownych zgodnie z treścią umowy, a nawet zdarza się, że w całości nie wywiązują się z umowy. Dlatego też ustawodawca przewidział tak zwaną odpowiedzialność odszkodowawczą kontraktową, zgodnie z która strona nienależycie wykonująca lub nie wykonująca zobowiązań umownych ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałą szkodę. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstanie zarówno w przypadku określonego działania jak i zaniechania działania.

Państwa podstawowym uprawnieniem przysługującym w związku z zawarciem umowy jest zatem żądanie, by druga strona spełniła wobec was świadczenie, do którego się zobowiązała w drodze tej umowy. Kiedy jednak wykonanie zobowiązania nie nastąpi albo też wykonanie to nie będzie odpowiadało treści umowy, będziecie mogli Państwo wystąpić do dewelopera z roszczeniem o zapłatę stosownego odszkodowania.

Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej dewelopera określa art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej „kodeks cywilny”). Zgodnie z powołanym przepisem, strona umowy która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązki wynikające z umowy ma obowiązek naprawić powstałą z tego tytułu szkodę, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.