Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia rolników

12-06-2017
Kategoria: Prawo Cywilne

Proszę o poradę w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. Zawarłem umowę ubezpieczenia na jeden rok. Nie przedłużyłem jednak tej umowy na kolejne lata, mimo to ubezpieczyciel domaga się zapłaty za następny rok.

Niestety w opisanym przez Pana przypadku najprawdopodobniej doszło do automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia OC. Jeśli zawarł Pan umowę ubezpieczenia OC z zakładem ubezpieczeń i przed upływem okresu na który została zawarta umowa nie poinformował Pan zakładu ubezpieczeń na piśmie, że wypowiada Pan umowę ubezpieczenia, to umowa ta uległa automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. I w takiej sytuacji powinien Pan zapłacić kwotę która jest na nakazie zapłaty. Natomiast jeśli przed upływem okresu na który zawarł Pan umowę ubezpieczenia OC wypowiedział Pan tę umowę na piśmie, to umowa ta uległa rozwiązaniu i nie ma Pan obowiązku jej przedłużać.

Zgodnie z ustawą jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

W razie zawarcia kolejnej umowy zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, zakład ubezpieczeń jest także obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

  1. Informacja powyższa powinna zawierać w szczególności:
    określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia;
  2. pouczenie, że wysokość składki , może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;
  3. pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC rolników oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;
  4. pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.
  5. Informacja powyższa powinna być wysłana:
    w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC rolników ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub
  6. w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku powiadomienia wyłącznie w przypadku gdy nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników albo w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.