Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych

05-07-2017
Kategoria: Prawo Cywilne

Witam , Zwracam się z prośbą o udzielenie porady, wskazówek dotyczących działalności, która zajmowała się będzie kampaniami mailingowymi na zlecenie klienta ( masowa wysyłka wiadomości e-mail promująca produkt (usługę klienta) . Odbiorcy wiadomości do których trafi mailing to firmy oraz osoby prywatne. Proszę zatem o informację których odbiorców kampanii mailingowej powinnam zarejestrować w GIODO. Jakie są zasady oraz wszelkie przepisy prawne. Co jaki czas powinnam zgłaszać zmiany które nastąpią po kampaniach mailingowych, mam na myśli osoby które wypiszą się z listy odbiorców , bądź nowe kontakty które nabędę. Czy przed realizacją kampanii mailingowej tzn. przed wysłaniem wiadomości e-mail z ofertą klienta , mam obowiązek uzyskać zgodę/ pozwolenie od odbiorców na wysyłanie w/w wiadomości. Jeśli tak , to od których , oraz czy taką zgodę powinnam otrzymywać przed każdą kampanią i co powinno być w niej zawarte . Jaką treść / informację mam obowiązek zamieścić w wiadomości e-mail podczas kampanii mailingowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych:

 1. zawierających informacje niejawne,
  1. które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności,
 2. przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,
  1. przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  2. przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym,
 3. dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego,
 4. przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się,
 5. dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,
 6. tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego,
 7. dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
 8. przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 9. powszechnie dostępnych,
 10. przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego,
 11. przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

Powyższy przepis stanowi zatem, że z obowiązku rejestracji zbioru danych wyłączone są informacje powszechnie dostępne. Ustawa nie rozróżnia jednak, czy  dotyczy to wyłącznie adresów e-mail firmowych, czy też tych zawierających imię lub nazwisko. Należy zatem przyjąć, że oba maile powszechnie dostępne są zwolnione z obowiązku zgłaszania do GIODO. Dotyczy to jednak wyłącznie danych przedsiębiorcy, a nie osób pracujących u przedsiębiorcy. Zatem jeśli przedsiębiorca ma nazwisko Kowalski i firmowy e-mail zawiera w sobie jego nazwisko to nie wymaga to zgłoszenia do GIODO. Natomiast jeśli przedsiębiorca ma nazwisko Nowak i zatrudnia Kowalskiego który posługuje się swoim nazwiskiem w adresie e-mail, to taka informacja wymaga już zgłoszenie do GIODO.

W sytuacji gdy dochodzi do przetwarzania w zbiorze danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy pamiętać, że fakt pozyskiwania danych do takiego zbioru ze źródła publicznego lub jawnego rejestru powoduje, że administrator traci możliwość powołania się na przewidzianą w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy przesłankę zwolnienia z obowiązku rejestracji, dotyczącą administratorów danych powszechnie dostępnych. Powyższe zwolnienie ma bowiem zastosowanie tylko w sytuacji, gdyby wszystkie dane przetwarzane w danym zbiorze były ogólnie dostępne u danego administratora danych. Nie można zatem się powołać na fakt, iż informacje o przedsiębiorcach  udostępniane  przez  Centralną  Ewidencję  i  Informację o Działalności Gospodarczej są jawne i każdy ma prawo dostępu do nich,  jeżeli dane te nie są powszechnie dostępne w zbiorze prowadzonym przez administratora który chce z tych danych skorzystać.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 41 ust. 2) administrator danych ma obowiązek zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) każdej zmiany informacji zawartej w zgłoszeniu. Aktualizacja powinna być dokonywana w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, przez zgodę osoby, której dane dotyczą należy rozumieć takie oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Osoba wyrażająca zgodę na udostępnienie danych osobowych musi być zatem w pełni świadoma tego co robi. Powyższe stanowisko zostało wyrażone również przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r. (sygn. akt II SA 2135/2002), w którym stwierdzono, iż "zgoda na przekazywanie danych musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania. Czynności takiej nie konwaliduje późniejsze poinformowanie o treści regulaminu, ani możliwość zgłoszenia zastrzeżeń wobec pewnych form przetwarzania danych".

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.