Ukrywanie majątku przez dłużnika

07-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe

Witam. Mam poważny problem z dłużnikiem, sprawa robi się coraz bardziej trudniejsza i zawikłana. Dłużnik wykonał w moim domu pokrycie dachu , dwa lata później stwierdziłam , że dach zaczyna gnić i się kruszyć i po wielu telefonach i prośbach dłużnik czyli wykonawca przyjechał i napisał oświadczenie , że jest wykonawcą pokrycia dachu, że uznaje wadę i cały dach pokryje od nowa. Oczywiście tego nie zrobił i po kolejnych telefonach przyjechał jeszcze raz i napisał nowe oświadczenie – zobowiązanie do położenia dachu od nowa. Napisałam do dłużnika ostateczny termin wykonania pokrycia dachu informując go, że jeśli tego nie zrobi oddam sprawę do sądu. Dłużnik nie naprawił dachu i został poinformowany o rozprawie sądowej. Uzyskałam tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty czyli zwrotu poniesionych kosztów pokrycia dachu oraz ustawowych odsetek wydany przez Sąd Rejonowy wystawiony na dłużnika. Następnie oddałam sprawę do komornika. Komornik stwierdził, że dłużnik nic nie ma. Proszę o poradę co dalej robić.

Pomóc w wygraniu sprawy cywilnej może Pani zgłoszenie sprawy na prokuraturę i poinformowanie o tym sądu cywilnego. W opisanym przez Panią przypadku doszło bowiem do popełnienia co najmniej dwóch przestępstw, a mianowicie ukrywania majątku z pokrzywdzeniem wierzyciela oraz składania fałszywych zeznań. Dlatego sprawa powinna być zgłoszona przede wszystkim na prokuraturę, natomiast sąd cywilny powinien być poinformowany o wszczęciu dochodzenia. Pani dłużnik sprzedał działkę celem uniknięcia spłaty wierzytelności, kwotę którą uzyskał zez sprzedaży również  nie przeznaczył na zaspokojeniu długu, dopuścił się przez to przestępstwa ukrywania majątku.

Zgodnie zaś z art. 300 kodeksu karnego kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyższej karze podlega ten kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia.

Przestępstwa składania fałszywych zeznań dopuściła się zaś żona Pani dłużnika zeznając, że o długu męża oraz o postępowaniu egzekucyjny dowiedziała się dopiero w chwili zajęcia przez komornika jej rachunku bankowego. Jest to bowiem nielogiczne, że żona która mieszka ze swoim mężem w jednym domu dowiaduje się o postępowaniu egzekucyjnym męża dopiero z zajęcia jej rachunku bankowego. Zgodnie z art. 233 kodeku karnego ten kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zgodnie z art. 471 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. W związku z powyższym ponieważ nie wiedziała Pani o zawarciu przez dłużnika i jego żonę intercyzy, dłużnik nie może się na nią powoływać w sporze z Panią. Natomiast to czy jest możliwość rozszerzania klauzuli wykonalności na żonę dłużnika zależy od tego kiedy powstała wierzytelność, przed czy po zawarciu związku małżeńskiego. Jeśli Pani wierzytelność powstała przed zawarciem związku małżeńskiego nie będzie możliwości rozszerzenia klauzuli wykonalności na żonę dłużnika. Powyższe stanowisko potwierdza w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy. W postanowieniu z dnia 3 października 1973 r., sygn. akt I PZ 59/73 Sąd Najwyższy stwierdził, że dla nadania klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. niezbędne jest nie tylko ustalenie, że wierzytelność powstała w czasie trwania małżeństwa oraz że w tym czasie małżonkowie podlegali ustrojowi wspólności majątkowej, ale także ustalenie istnienia wspólności majątkowej zarówno w chwili wyrokowania, jak też w chwili orzekania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi pozwanego dłużnika.

Nie byłoby możliwość unieważnienia rozdzielności majątkowej. Zgodnie z art. 82 kodeksu cywilnego, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Zatem żeby unieważnić rozdzielność majątkową musiałaby Pani udowodnić przed sądem, że Pani przeciwnicy procesowi znajdowali się w chwili podpisywania intercyzy znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.