Umorzenie alimentów wypłaconych przez Fundusz Alimentacyjny

08-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe

Witam. Jestem dłużnikiem alimentacyjnym i chodzi mi o możliwość umorzenia zaległych alimentów wypłaconych dzieciom. Moja sytuacja radykalnie się zmieniła jeśli chodzi o pracę i dzieci. Syn jest pod moją opieką. I zostały wstrzymane alimenty przez moją ex ze względu na to że u mnie był syn a u niej córka. Od kwietnia również na moim utrzymaniu i z nami mieszka córka. Dostałem wypowiedzenie z pracy jak i wynajmu mieszkania. Zbiegło się to w jednym czasie. Musiałem wrócić z dziećmi w rodzinne strony i zamieszkać z rodzicami. Cały czas były pobierane alimenty z mojego wynagrodzenia przez komornika. Dostałem również pismo od niego ile zostało spłacone i jaka kwota pozostała. Sam komornik zaproponował żeby napisać pismo do Funduszu Alimentacyjnego. Do tej pory są pobierane należności przez komornika, nawet z zasiłku. Dodam że dzieci wystąpiły do sądu o alimenty od matki a ja wniosłem o uchylenie alimentów. Czy mam szanse na umorzenie pozostałego długu z racji tego że dzieci są ze mną, straciłem pracę i na chwilę obecna jestem na zasiłku.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, może Pan wnioskować o umorzenie długu alimentacyjnego w całości lub w części. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia Pana wniosku będzie jednak wcześniejsza ratalna spłata zadłużenia alimentacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Gliwicach w wyroku z dnia 19 lutego 2015 r. (IV SA/Gl 649/14), ustalił, że analiza treści przepisu art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w zakresie zawartego w nim zwrotu, że organ "może umorzyć" przesądza, że decyzja organu w tym zakresie ma charakter uznaniowy, co oznacza także, że organ ma możliwość wyboru jednego spośród kilku wariantów rozstrzygnięć. Z przepisu tego można wywnioskować, że ustawodawca przewidział trzy rozwiązania dla dłużnika alimentacyjnego, które winny przyczyniać się do poprawy jego sytuacji. Dłużnik ten może więc, wystąpić o odroczenie spłaty występującego zadłużenia, o rozłożenie na raty, a w ostateczności o umorzenie występującego zadłużenia. Zamieszczenie w przywołanym przepisie wymienionych możliwości poprawy sytuacji dłużnika alimentacyjnego równoznaczne jest z tym, że stosowane one winny być w określony sposób, a mianowicie począwszy od środka wywołującego najmniejszy skutek aż po środek wywołujący skutek największy. Z tego też powodu dłużnik alimentacyjny ma do wykorzystania w pierwszej kolejności przysługującą mu możliwość odroczenia terminu spłaty występującego zadłużenia lub rozłożyć tę spłatę na raty, a dopiero w ostateczności uzasadnione jest wystąpienie o umorzenie występującej należności.

We wniosku o umorzenie długu alimentacyjnego musi Pan napisać, że trudna sytuacja dochodowa i rodzinna powstała na skutek niezawinionych okoliczności, na które nie miał Pan wpływu. W innym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2014 r. (II SA/Ke 191/14) stwierdził, że umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma charakter wyjątkowy i zachodzi jedynie wówczas, gdy na skutek obiektywnych okoliczności sytuacja dochodowa i rodzinna uniemożliwia zobowiązanemu wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Ustalenie, czy istnieją przesłanki umorzenia w całości lub w części należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami powinno być dokonywane na podstawie danych odzwierciedlających bieżącą sytuację dłużnika, tj. stan istniejący bezpośrednio przed wydaniem decyzji w przedmiocie umorzenia należności. Nie jest dopuszczalne dokonywanie oceny we wskazanym zakresie w oparciu o przypuszczalne zmiany sytuacji materialnej i zdrowotnej dłużnika.

W opisanym przez Pana przypadku najważniejszą okolicznością uzasadniającą rozpatrzenie wniosku będzie fakt wzięcia po opiekę dzieci będących uprawnionymi do alimentów. Opiekując się dziećmi spełnia Pan w ten sposób swój obowiązek alimentacyjny. Ponadto wzięcie na wychowanie i utrzymanie dwójki dzieci zwiększa bez wątpienia Pana wydatki co również jest przesłanką do chociażby częściowego umorzenie długu z Fundusz alimentacyjnego.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.