Wysokość zachowku należnego po zmarłym ojcu

02-03-2018
Kategoria: Prawo Spadkowe

Witam serdecznie, mój ojciec w testamencie zapisał siostrze nieruchomość, po śmierci odbyła się sprawa spadkowa w marcu tego roku. Na sprawie zjawiły się trzy córki .Ja występowałam jako pełnomocnik mojej mamy, która obecnie przebywa w domu opieki. Nie zgłosiliśmy żadnych zastrzeżeń do testamentu. Moje pytanie jest o tzw. zachowek, przynajmniej dla wdowy po mężu . Czy nie jest za późno po wyroku sądu i jaka jest wysokość zachowku? Uprzejmie proszę o pomoc i odpowiedź co mogę w tej sytuacji zrobić?

Nie jest jeszcze za późno na zgłoszenie roszczenia o zapłatę zachowku, zgodnie bowiem z art. 1007 kodeksu cywilnego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Natomiast roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub daro­wizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Wysokość zachowku zależy od wartości udziału spadkowego osoby uprawnionej do zachowku oraz od tego czy osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, zachowek będzie przysługiwał w wysokości dwóch trzecich wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W innych zaś wypadkach zachowek będzie przysługiwał w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

W związku z powyższym ponieważ roszczenie o zachowek nie uległo przedawnieniu, powinna Pani złożyć w sądzie pozew o zachowek. Pozew  należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Opłata stosunkowa 5% wartości przedmiotu sporu. Aby pismo wpływające do Sądu wywołało skutki prawne, na każdym egzemplarzu pozwu należy złożyć własnoręczny podpis. Poniżej zamieszczamy wzór pisma.

……………………, dnia …………

 

Powód(-ka): …………………………………………………………………….

(Imię, nazwisko, dokładny adres i PESEL)

Pozwany(-a): …………………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i dokładny adres)

Sąd Rejonowy w …………………..

Wydział Cywilny

 

Wartość przedmiotu sporu: ………………………zł

 

POZEW O ZACHOWEK

W imieniu własnym wnoszę o:

  1. zasądzenie od pozwanego ………………………… na rzecz powoda ……………… kwoty ………………… zł (słownie……………………………………………………) z ustawowymi odsetkami od………………………………………….  do dnia zapłaty;
  2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów pełnomocnictwa, według norm przepisanych;
  3. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda;
  4. wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie lub nie brania w niej udziału.

 

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(Należy przytoczyć fakty uzasadniające żądanie pozwu)

 

 

....................................................

(własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  1. Pozew i załączniki w  tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych + 1 egz. dla Sądu oraz kopia pozwu do potwierdzenia, że dokument został złożony;
  2. odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  3. oryginał odpisu aktu urodzenia powoda.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.