Konsekwencje złamania zakazu konkurencji

22-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Moje pytanie brzmi, czy mogę teraz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i następnie założyć własną działalność gospodarczą o tym samym profilu, co mój obecny pracodawca. Zaznaczam iż zamierzam wykorzystać wszystkie moje kontakty z bazy danych Klientów. Czy ma prawo to zrobić?

W dniu 12 marca 2017 roku podpisała Pani umowę o zakazie z konkurencji zgodnie z którą zobowiązała się Pani, że w trakcie zatrudnienia u pracodawcy oraz w okresie 6 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Powyższa umowa o zakazie konkurencji została rozwiązana umową o rozwiązaniu zakazu konkurencji z dnia 12 lutego 2018 r. Jednak w tym samym dniu podpisała Pani kolejną umowę o pracę w której również znalazł się zapis o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy oraz przez okres 6 miesięcy od jej zakończenia. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy obowiązuje zakaz  konkurencji który został zapisany w umowie o pracę z dnia 12 lutego 2018 r.

Zakaz konkurencji z umowy o pracę z dnia 12 lutego 2018 r. można ominąć pod warunkiem, że pracodawca nie zapłaci należnego Pani z tego tytułu odszkodowania. W umowie o pracę z dnia 12 lutego 2018 r. nie ma zapisów dotyczących odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji. Jednak pomimo braku uregulowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy kwestii związanych z odszkodowaniem należnym pracownikowi z tytułu zakazu konkurencji, umowa ta jest ważna. Natomiast Pani jest zobowiązana do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej względem pracodawcy, a pracodawca – do wypłaty Pani odszkodowania zgodnie z art. 101[2] § 3 kodeksu pracy, tj. odszkodowania w wysokości 25% wynagrodzenia otrzymanego przez Panią przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2006 r., I PZP 5/2005, (publ. OSNP 2006/17-18 poz. 259, OSP 2007/11 poz. 130) – zakaz konkurencji obejmujący okres po ustaniu stosunku pracy aktualizuje się w chwili, gdy pomiędzy stronami umowy o zakazie konkurencji nie istnieje już stosunek pracy. Takie stanowisko Sądu Najwyższego mogłoby uzasadniać twierdzenie, że roszczenie o wypłatę odszkodowania staje się wymagalne w całości następnego dnia po ustaniu stosunku pracy. Jednakże, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r., II PK 186/2004 (publ. OSNP 2005/24 poz. 391) wskazał, że obowiązek pracodawcy zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej powstaje w terminach określonych w klauzuli konkurencyjnej, a jeżeli strony nie określiły terminu wypłaty odszkodowania – w okresach miesięcznych (art. 101[2] § 3 KP). W treści uzasadnienia Sąd Najwyższy wskazał, że należy przyjąć, iż okresy te powinny być zgodne z terminami wypłaty wynagrodzenia, co odpowiada charakterowi zakazu konkurencji. Zatem, w braku odpowiednich uregulowań w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania jednorazowo lub miesięcznie w terminach odpowiadających terminom wypłaty wynagrodzenia za pracę.

W razie braku zapłaty odszkodowania przez pracodawcę w ww. określonym terminie i wysokości, nie będzie Pani zobowiązana do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Jednakże, wskazać należy, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 października 2003 r., I PK 528/2002, publ. OSNP 2004/19 poz. 336, teza 2 – wypłata przez pracodawcę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po upływie uzgodnionego terminu nie musi być traktowana jako niewykonanie tego obowiązku, prowadzące do ustania zakazu konkurencji (art. 101[2] § 2 kp), lecz może być oceniona jako nienależyte jego wykonanie (opóźnienie lub zwłoka), powodujące sankcje przewidziane w art. 481 i art. 491 kc. Zatem w sytuacji opóźnienia pracodawcy z zapłatą powinna Pani niezwłocznie po upływie terminu wymagalności roszczenia o wypłatę powiadomić pracodawcę na piśmie, że wobec uchybienia terminu ustaje zakaz konkurencji oraz że w związku z tym odmawia przyjęcia odszkodowania.

Podsumowując stwierdzić należy, że pomimo braku uregulowania w umowie o pracę z dnia 12 lutego 2018 r. kwestii związanych z należnym Pani odszkodowaniem z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, zakaz ten jest ważny, a Pani jest związany zakazem konkurencji w zakresie określonym w tej umowie o pracę z dnia 12 lutego 2018 r.. Istnieje możliwość ustania obowiązku powstrzymania się przez Panią od działalności konkurencyjnej w razie niewywiązywania się przez pracodawcę z obowiązku zapłaty. Jednak jeśli pracodawca zapłaci odszkodowanie, w razie naruszenia zakazu konkurencji będzie Pani zobowiązana do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.