Dzień powstania obowiązku wypłaty odprawy emerytalnej

20-11-2018
Kategoria: Porady dnia

Chciałabym się dowiedzieć kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną w przypadku nabycia prawa do emerytury z urzędu. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę oraz pobiera świadczenie rentowe. Niedługo nabywa prawo do emerytury z racji osiągnięcia wieku emerytalnego i otrzyma to świadczenie z urzędu (nie musi składać wniosku o przyznanie świadczenia oraz rozwiązywać stosunku pracy). W związku z powyższym chciałabym się dowiedzieć kiedy powinna być mu wypłacona odprawa emerytalna, jeśli pracownik będzie kontynuował zatrudnienie po nabyciu prawa do emerytury i będzie pobierał z tego tytułu świadczenie emerytalne oraz wynagrodzenie za pracę? Pracownik nabył prawo do renty w 1975 r. i twierdzi, że nie otrzymał odprawy rentowej (być może w tym okresie jeszcze nie było obowiązku wypłaty odprawy rentowej). Proszę o pomoc.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, który rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo ubiegać się o wypłatę odprawy pieniężnej. Wysokość odprawy nie jest uzależniona od stażu pracy danego pracownika i w każdym przypadku powinna być wypłacona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa emerytalna oraz rentowa może być wypłacona tylko raz w życiu dlatego pracownik który otrzymał już odprawę nie może się ponownie starać o jej wypłatę. Odprawa pieniężna powinna być wypłacona z dniem rozwiązania umowy o pracę bez względu na to kiedy zostało wydane orzeczenie przyznające emeryturę lub rentę. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97, roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później.

Natomiast w wyroku z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt II PK 239/09, Sąd Najwyższy słusznie uznał, że decydujące znaczenie dla nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej ma przejście na emeryturę lub rentę połączone z definitywnym ustaniem stosunku pracy, czyli zmiana pracowniczego statusu prawnego na status emeryta lub rencisty przez pracownika, który w związku z ustaniem stosunku pracy korzysta z uzyskanych uprawnień emerytalnych lub rentowych. Przyczyna ustania lub rozwiązania przez pracownika stosunku pracy nie pozbawia prawa do przysługującej mu powszechnej i jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej, skoro art. 921 § 1 K.p. uzależnia prawo do tej odprawy od przejścia na emeryturę lub rentę w związku z ustaniem stosunku pracy, bez względu na jego przyczynę.

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt