Przedawnienie opłay dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania

08-01-2019
Kategoria: Prawo Finansowe

Witam. Otrzymałem za wycieraczkę wezwanie do zapłaty kary 100 zł. za pozostawienie samochodu na parkingu po upłynięciu doby parkingowej. Wezwanie zawierało: nr rej. i markę samochodu, powód nałożenia kary, podstawę prawną , termin do zapłaty 14 dni, nr konta bankowego i informację o grożącym postępowaniu sądowym w przypadku nieuregulowania należności, datę jw. i godzinę wystawienia oraz podpis osoby wystawiającej. Obecnie po czterech latach otrzymałem sądowy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym (kara umowna + odsetki + odsetki za opóźnienie + koszty procesu, kopię wezwania wraz z zdjęciami pojazdu (zdjęcia nie opatrzone datą ani godziną), notatkę służbową (data i godzina jak na wezwaniu), dane z CEPIK, pełnomocnictwo wystawione przez Prezydenta Miasta oraz pozew (brak daty wpływu do sądu). Moje pytania. Czy po ustaleniu danych właściciela pojazdu nie obowiązuje wysłania wezwania listem poleconym na adres właściciela. Czy obowiązują terminy powiadomienia. Wezwania za wycieraczką nie było, zdarzenia pozostawienia pojazdu na noc też nie było, a po tak długim czasie jest niemożliwe przedstawienie dowodów ani świadków obrony. Chcę złożyć sprzeciw do całości roszczenia z powodu wystawienia wezwania przed upłynięciem końca doby parkingowej oraz z powodu przedawnienia. Proszę o udzielenie porady prawnej po jakim czasie roszczenie się przedawnia oraz na jakie przepisy należy się powołać.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządca strefy płatnego parkowania może pobierać opłatę za parkowania w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze oraz godziny. Podstawą do stworzenia strefy płatnego parkowania jest przede wszystkim brak miejsc parkingowych oraz potrzeba zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej. Natomiast zgodnie z art. art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za nie uiszczenia opłaty zarządca strefy płatnego parkowania ma prawo pobrać opłatę dodatkową. Opłata ta nie może być jednak wyższa niż 50 złotych. W przypadku nieuiszczenia opłaty przedawnienia następuje dopiero z upływem pięciu lat. Okres ten natomiast liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po dniu w którym doszło do zdarzenia będącego podstawą naliczenia opłaty. Na przedawnienie opłaty dodatkowej za parkowanie nie wpływa również fakt nie otrzymania informacji o naliczeniu opłaty. Ponieważ od dnia w którym nastąpiło zdarzenie upłynęło w Pana przypadku dopiero 4 lata nie doszło do przedawnienia tego roszczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca strefy płatnego parkowania mógł umieścić za wycieraczką informację o nałożeniu dodatkowej opłaty. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2007 roku (I OSK 209/07) stwierdził bowiem, że obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu (w tym opłaty dodatkowej) powstaje z mocy prawa, bez potrzeby konkretyzacji tego obowiązku w drodze decyzji, a więc nie powstaje również po stronie zarządcy drogi obowiązek doręczania właścicielowi pojazdu takiej decyzji. Zwyczajowe umieszczanie takiej informacji za wycieraczką pojazdu nie gwarantuje rzeczywiście absolutnej pewności, iż korzystający z pojazdu ją otrzyma, jednak żaden przepis prawa nie nakazuje doręczania takiej informacji "za potwierdzeniem odbioru", a zdaniem Sądu, brak takiego właśnie trybu doręczania informacji nie narusza konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, w tym prawa do obrony, do procesu, do sądu. Właściciel pojazdu ma zagwarantowaną możliwość obrony swoich praw między innymi właśnie poprzez złożenie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym, przy czym takie postępowanie wszczyna się dopiero po uprzednim doręczeniu upomnienia z wykazaniem żądanej należności. W razie zatem niestwierdzenia za wycieraczką pojazdu wskazanego wyżej zawiadomienia - mimo nieuiszczenia opłaty za postój - właściciel pojazdu ma więc dodatkową możliwość - po otrzymaniu upomnienia - uiszczenia opłaty dodatkowej bez wszczynania postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne wszczyna bowiem dopiero doręczenie tytułu wykonawczego. Jeżeli właściciel pojazdu kwestionuje istnienie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej poprzez wniesienie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym, oceny zasadności tego zarzutu dokonuje wierzyciel, a jego ocena podlega kontroli organu II instancji, a następnie sądu administracyjnego.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.