Kara umowna za opóźnienie dewelopera z wydaniem domu

12-07-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Witam. Mój deweloper spóźnia się z podpisaniem końcowego aktu notarialnego zakupu domu. We wstępnym akcie notarialnym mam  napisanie cyt. "w przypadku nieterminowego przekazania lokalu mieszkalnego do wykończenia z winy sprzedającego, strona kupująca ma prawo naliczyć sprzedającemu kary umowne w wysokości ustawowych w skali miesiąca od ceny sprzedaży netto określonej w punkcie 5 za każdy pełny miesiąc". Wartość netto domu wynosi  550 tysięcy złotych. Termin oddania domu to 31.03.2019 rok. .Jeszcze we wstępnym akcie notarialnym jest napisane "strony dokonują zawarcia umowy przyrzeczonej w ciągu czternastu dni od dnia wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu do przedmiotu umowy, jednak nie później niż do dnia 31.03.2018 roku". Moje pytanie brzmi jak obliczyć karę umowną spowodowaną opóźnieniem oddania domu i podpisania aktu notarialnego. Pozdrawiam.

Strony umowy deweloperskiej mogą zawrzeć w umowie zapis zgodnie z którym nienależyte wykonanie lub niewykonania będzie pociągało za sobą obowiązek zapłaty kary umownej. Jeżeli taki zapis znalazł się również w podpisanej przez Pana umowie deweloperskiej deweloper zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w umowie kary pieniężnej. Oprócz zapłaty kary umownej deweloper ma również obowiązek przekazania lokalu mieszkalnego. Nie może się bowiem zwolnić ze swojego zobowiązania przez zapłatę kary umownej, chyba że wyrazi Pan na to zgodę.

Deweloper zobowiązany jest do zapłaty umówionej kary umownej bez względu na to czy nieterminowe wydanie nieruchomości spowodowało po Pana stronie jakieś szkody. Kwota kary umownej nie może jednak przekraczać kwoty która została zastrzeżona w samej umowie. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Dla powstania obowiązku zapłaty kary umownej nie ma znaczenia to na czym polegało niewykonanie zobowiązania, należy jednak dokładnie określić w umowie na czym ma polegać nie wykonanie obowiązku. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika. Zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pojawić się tu mogą obowiązki o charakterze ogólnym i obowiązki uboczne. O zakresie zastosowania kary umownej rozstrzyga w każdym razie treść dokonanego przez strony zastrzeżenia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.